Ecology

Екологія та охорона довкілля: Ваше сьогодення і майбутнє

Що Ви будете вивчати?

Нові навчальні плани кафедри за спеціальностями
- "Екологія"
- "Технології захисту навколишнього середовища"

СКЛАД ТА СТРУКТУРА НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГІЯ»

Тривалість навчання – 4 роки
Кваліфікація – бакалавр екології

Назва дисципліни

Обсяг, кредитів ЄКТС

Обсяг, год.

1 – Цикл соціально-гуманітарних дисциплін (СГ)

1

Історія та культура України

4

120

2

Ділова українська мова

2

60

3

Правознавство

2

60

4

Іноземна мова

8

240

5

Філософія

4

120

6

Основи економічної теорії

2

60

7

Соціологія

2

60

Разом за циклом дисциплін:

24

720

2 – Цикл фундаментальних природничих дисциплін (ФП)

1

Вища математика

6

180

2

Інформатика та системологія

4

120

3

Системний аналіз довкілля

3

90

4

Фізика

5

150

5

Загальна та неорганічна хімія

4

120

6

Органічна хімія

2

60

7

Біохімія

3

90

8

Загальна біологія

6

180

9

Геологія з основами геоморфології

3

90

10

Метеорологія та кліматологія

3

90

11

Гідрологія

3

90

12

Ґрунтознавство

3

90

Разом за циклом дисциплін:

45

1350

3 – Цикл загальних та прикладних екологічних дисциплін (ЗПЕ)

1

Людина та біосфера (Вступ до фаху)

3

90

2

Загальна екологія

6

180

3

Ландшафтна екологія

3

90

4

Заповідна справа

3

90

5

Урбоекологія

4

120

6

Екологічна та медична мікробіологія

3

90

7

Екологічна генетика

3

90

8

Екотоксикологія та нормування антропогенного навантаження на довкілля

3

90

9

Екологія людини

3

90

10

Моніторинг довкілля

3

90

11

Фізичні аспекти екології

4

120

12

Моделювання та прогнозування стану довкілля

6

180

13

Картографія і топографія

3

90

14

Екологічна геологія

4

120

15

Геохімія довкілля

3

90

16

Радіоекологія

3

90

17

Економічна екологія

4

120

18

Екологічна експертиза та оцінка впливу на довкілля

4

120

Разом за циклом дисциплін:

65

1950

4 – Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП)

1

Джерела та процеси забруднення атмосфери

5

150

2

Джерела та процеси забруднення гідросфери

5

150

3

Екологічна гідрогеологія

4

120

4

Просторовий аналіз довкілля

5

150

5

Захист атмосфери від забруднень

5

150

6

Захист водних об’єктів від забруднень

4

120

7

Комплексне управління водними ресурсами

4

120

8

Системи управління довкіллям

4

120

9

Підприємництво в галузі охорони довкілля

4

120

10

Організаційно-економічні аспекти природокористування в регіоні

3

90

11

Основи містобудування

4

120

12

Основи наукових досліджень

4

120

13

Безпека життєдіяльності

3

90

Разом за циклом дисциплін:

54

1620

5 – Цикл дисциплін за вибором студента (ВС)

Варіант А

Природоохоронні та екологічні технології в міському господарстві

4

120

Прикладна наука про рослинність

4

120

Екологічна урбаністика

4

120

Варіант Б

Екологічні аспекти енергетики

4

120

Основи гідробіології

4

120

Основи проектування природоохоронних об’єктів та заходів

4

120

Разом за циклом дисциплін:

12

360

6 – Практики (Пр)

1

Навчальна практика з аналітичної хімії довкілля

6

180

2

Ландшафтно-екологічна практика

6

180

3

Виробнича практика

6

180

4

Переддипломна практика

6

180

Всьго:

24

720

7 – Дипломне проектування (ДП)

1

Випускна робота бакалавра

16

480

Разом за навчальним планом:

240

7200

 

СКЛАДУ ТА СТРУКТУРА НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»

Тривалість навчання – 4 роки
Кваліфікація – бакалавр технологій

Назва дисципліни

Обсяг, кредитів ЄКТС

Обсяг, год.

1 – Цикл соціально-гуманітарних дисциплін (СГ)

1

Українська мова та література

3

90

2

Історія та культура України

4

120

3

Іноземна мова

6

180

4

Філософія

5

150

Разом за циклом дисциплін:

18

540

2 – Цикл загальнонаукових дисциплін (ЗН)

1

Вища математика

7

210

2

Фізика

5

150

3

Хімія

7

210

4

Біологія

7

210

5

Біохімія та мікробіологія

4

120

6

Вища математика

7

210

7

Фізика

5

150

Разом за циклом дисциплін:

30

900

3 – Цикл інженерних дисциплін (Ін)

1

Геологія з основами геоморфології.

3

90

3

Гідрологія

90 – 3

90

4

Підземні води

120 - 4

120

5

Метеорологія і кліматологія

90 – 3

90

6

Основи екологічної інженерії

120 - 4

120

7

Гео – інформаційні системи в екології

150 – 5

150

8

Прикладна механіка рідин і газів

90 – 3

90

9

Системний аналіз

90 – 3

90

10

Інженерна та комп’ютерна графіка

150 – 5

150

11

Безпека життєдіяльності та охорона праці

90 - 3

90

12

Технічна механіка

90 – 3

90

Разом за циклом дисциплін:

1170

39

4 – Цикл екологічних дисциплін (Ек)

1

Вступ до фаху

3

90

2

Загальна екологія

(біологічна платформа)

4

120

3

Ландшафтна екологія

(географічна платформа)

4

120

4

Екологія людини

(соціальна платформа)

4

120

5

Фізичні аспекти екології. Альтернативні джерела енергії

4

120

6

Урбоекологія

4

120

7

Екологічна геологія

4

120

8

Геохімія довкілля

3

90

Разом за циклом дисциплін:

34

1020

5 – Технологічний блок (ТБ)

1

Охорона повітряного басейну

11

330

2

Охорона водних ресурсів

11

330

3

Вплив промисловості та сільського господарства на довкілля (техно-екологія)

6

180

4

Охорона та відновлення ґрунтів, оцінка земель

3

90

5

Утилізація побутових і промислових відходів

8

240

6

Моніторинг довкілля

4

120

7

Моделювання екологічного стану довкілля

6

180

8

Методологія розробки технологічних проектів з охорони довкілля

7

210

Разом за циклом дисциплін:

53

1590

6 - Організаційний блок (ОБ)

1

Організація та управління охорони довкілля

3

90

2

Природоохоронне законодавство та екологічне право

3

90

3

ОВОС та екологічна експертиза

4

120

4

Економіка природокористування

4

120

5

Основи екологічного підприємництва

4

120

6

Нормування антропогенного навантаження на екосистеми

3

90

Разом за циклом дисциплін:

21

630

7 - Курсові проекти (КП)

1

Прикладна аероекологія

2

60

2

Прикладна гідроекологія

2

60

3

Поводження з побутовими відходами

2

60

Разом за циклом дисциплін:

6

180

8 – Практики (Пр)

1

Загально-екологічна навчальна практика

6

180

2

Ландшафтно-екологічна навчальна практика

6

180

3

Виробнича практика

6

180

4

Переддипломна практика

3

90

5

Комп’ютерна практика

3

90

Всього:

36

1080

Разом за навчальним планом:

240

7200

Лабораторне забезпечення:

  • Лабораторія фізики
  • Лабораторія хімії
  • Лабораторія біології
  • Комп’ютерні класи (програмне забезпечення) 

Лаб. фізики2 Лаб. хімії Лаб. біології

Навчальні та виробничі практики сягають 20% всіх видів навчальної діяльності студентів. Студенти магістратури обов’язково проводять власні дослідження під керівництвом провідних фахівців кафедри.

Навчання відбувається українською та російською мовами; з 2006/2007 навчального року проводиться набір студентів у двомовну академічну групу з рідною та англійською мовами навчання, заняття проводять викладачі кафедри, що стажувалися в європейських та американських університетах та дослідницьких установах.

міста України 
Комплекс дисциплін, які викладаються на кафедрі, дозволяють відповісти на запитання
«Що потрібно робити, щоб у наших містах хотілося жити?!»

 

You are here: Home Школярам та абітурієнтам Що Ви будете вивчати?